Statut Collegu Muzycznego w Szczecinku

ROZDZIAŁ 1.  Postanowienia ogólne

 1. College Muzyczny  w Szczecinku, zwany dalej Szkołą, jest placówką kształcenia artystycznego w zakresie umiejętności gry na instrumencie i opanowania podstawowej wiedzy ogólnomuzycznej. W zależności od upodobań i stopnia zaawansowania uczeń ma możliwość poznawania muzyki klasycznej, rozrywkowej i jazzowej.
 2. Siedziba Szkoły znajduje się na ul. Wiśniowej 10, 78-400 Szczecinek.
 3. Szkoła prowadzi zajęcia w następujących filiach:
  - Debrzno, CKSiT, ul. Wojska Polskiego 2, 77-310 Debrzno
  - Borne Sulinowo, Szkoła Podstawowa, ul. Bolesława Chrobrego, 78-449 Borne Sulinowo
  - Połczyn Zdrój, Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 54, 78-320 Połczyn Zdrój
 4. College Muzyczny  w Szczecinku jest Szkołą dającą podstawy wykształcenia muzycznego i przygotowującą do podjęcia dalszego kształcenia muzycznego.
 5. Szkoła działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 3971. Ewidencja prowadzona jest przez Burmistrza Miasta Szczecinek.
 6. Podmiotem prowadzącym Szkołę jest Agencja Muzyczna ACCORD.
 7. Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwo promocyjne do następnej klasy,  za wyjątkiem uczniów, którzy rozpoczną naukę w drugim półroczu. W takim przypadku uczniowie otrzymują zaświadczenie nauki za dany okres.
 8. Cykl kształcenia trwa 8 lat, po którym absolwenci Szkoły otrzymują Dyplom ukończenia College’u Muzycznego  w Szczecinku.
 9. Nauka w Szkole odbywa się na podstawie Umowy zawartej pomiędzy rodzicem lub prawnym opiekunem ucznia a Szkołą.

ROZDZIAŁ 2.   Cele i zadania Szkoły

Cele Szkoły:

 1. Rozbudzanie zamiłowania do muzyki poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych.
 2. Kształtowanie wrażliwości muzycznej i  rozwijanie zdolności ucznia.
 3. Kształtowanie i wychowywanie wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki.
 4. Przygotowanie najzdolniejszych uczniów do kontynuowania nauki.
 5. Promocja i popularyzacja kultury muzycznej.
 6. Edukacja kulturalna środowiska lokalnego.

Zadania Szkoły:

 1. Prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach oraz opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu teorii muzyki,   historii muzyki i stylów muzycznych  w oparciu o autorskie programy nauczania.
 2. Organizacja koncertów i imprez mających na celu prezentację muzycznych osiągnięć uczniów.
 3. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i możliwości każdego ucznia.
 4. Zapewnienie optymalnych warunków dla harmonijnego rozwoju osobowości uczniów poprzez stwarzanie atmosfery       
  sprzyjającej właściwemu rozwojowi zdolności i zainteresowań muzycznych.
 5. Sprawowanie opieki (z uwzględnieniem przepisów BHP) nad uczniami podczas zajęć organizowanych w Szkole  i poza Szkołą.
 6. realizacja funkcji wychowawczej w oparciu o  współpracę z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów.

ROZDZIAŁ 3.  Organa Szkoły  

 1. Właściciel Szkoły
 2. Forum Nauczycieli

ROZDZIAŁ 4.  Zadania Właściciela Szkoły

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Szkoły.
 2. Reprezentowanie Szkoły na zewnątrz.
 3. Decydowanie o organizacji roku szkolnego.
 4. Czuwanie nad porządkiem i dyscypliną pracy.
 5. Stwarzanie właściwych warunków do pracy nauczycieli i uczniów.
 6. Prowadzenie działalności dydaktycznej i organizacyjnej.

ROZDZIAŁ 5.  Forum Nauczycieli

 1. W skład Forum Nauczycieli wchodzą wszyscy nauczyciele  Szkoły.
 2. Przewodniczącym Forum Nauczycieli jest Właściciel Szkoły.
 3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi spotkania Forum Nauczycieli.
 4. Podstawowym zadaniem Forum Nauczycieli jest realizacja statutowych założeń i zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz podejmowanie decyzji z tym związanych.
 5. Uczestnictwo w spotkaniach Forum Nauczycieli jest obowiązkowe.
 6. Zebrania Forum Nauczycieli są organizowane w miarę bieżących potrzeb.
 7. Decyzje Forum Nauczycieli są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 8. Nauczyciele biorący udział w spotkaniu Forum Nauczycieli są obowiązani do nieujawniania spraw tamże poruszanych, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców.

ROZDZIAŁ 6.  Zapisy do Szkoły

 1. Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
 2. Zapisy do Szkoły trwają cały rok.
 3. Istnieje możliwość skorzystania z tzw. “lekcji próbnej”.
 4. Podczas lekcji próbnej uczeń ma możliwość spróbowania gry na instrumencie, zapoznania się z możliwościami instrumentu, nauczyciel określa wstępnie zdolności muzyczne ucznia oraz jego predyspozycje do nauki gry na wybranym instrumencie.
 5. Rodzic podczas lekcji próbnej zapoznaje się z procesem nauki oraz otrzymuje od nauczyciela informacje organizacyjne i niezbędną dokumentację w celu zapisania dziecka do Szkoły.
 6. Lekcja próbna trwa ok. 20 minut i może się odbyć w dowolnym terminie ustalonym z nauczycielem.

ROZDZIAŁ 7.  Rodzice/opiekunowie prawni - prawa i obowiązki

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do:
  a. uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci,
  b. obecności na lekcjach podczas zajęć swoich dzieci,
 2. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek:
  a. przestrzegać postanowień Statutu oraz ustaleń zawartych w umowie cywilno-prawnej podpisanej ze Szkołą,
  b. współpracować z nauczycielami Szkoły w celu osiągnięcia optymalnych wyników nauczania,
  c. zapewnić dziecku zaplecze logistyczne umożliwiające regularne uczestniczenie w zajęciach Szkoły,
  d. zapewnić dziecku instrument muzyczny i materiały dydaktyczne niezbędne do prawidłowego procesu   kształcenia,
  e. informować z wyprzedzeniem nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne o nieobecności dziecka w Szkole.
 3. Szkoła zapewnia rodzicom/opiekunom i uczniom, za pomocą udostępnionego indywidualnie loginu i hasła,   dostęp poprzez stronę internetową https://mobireg.pl/psm-accord do dziennika elektronicznego,  dzięki któremu rodzice/opiekunowie mogą korzystać z następujących funkcji systemu:
  a. dostęp do listy obecności,
  b. dostęp do tematów zajęć,
  c. dostęp do poczty systemowej umożliwiającej kontakt ze Szkołą i nauczycielami,
  d. przeglądanie planu lekcji, ewentualnie zajęć odwołanych i przeniesionych.

ROZDZIAŁ 8.  Nauczyciele - zadania i obowiązki

 1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz są odpowiedzialni za wyniki tej pracy i  bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć.
 2. Nauczyciele wspierają rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 3. Nauczyciele mają obowiązek prowadzić dokumentację związaną z nauczaniem za pomocą dziennika elektronicznego.
 4. Nauczyciele mają obowiązek pracować według ustalonego planu zajęć, lekcje rozpoczynać i kończyć punktualnie.
 5. Nauczyciele dbają o powierzone  pomoce dydaktyczne i instrumentarium.

ROZDZIAŁ 9.  Uczniowie - prawa i obowiązki

Prawa ucznia:

 1. Prawo do indywidualizacji procesu kształcenia.
 2. Prawo do poszanowania godności osobistej.
 3. Prawo do uczestniczenia w koncertach, popisach i konkursach.

Obowiązki ucznia:

 1. Uczeń ma obowiązek uczęszczać na zajęcia.
 2. Uczeń ma obowiązek ćwiczyć w domu zadany materiał.
 3. Uczeń ma obowiązek szanować mienie szkoły.
 4. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad kultury osobiste.
 5. Uczeń ma obowiązek szanować godność kolegów i nauczycieli.

Nagrody:                

Uczeń wyróżniający się w nauce, decyzją Forum Nauczycieli, może otrzymać na koniec roku szkolnego nagrodę oraz list gratulacyjny do rodziców.

ROZDZIAŁ 10.  Organizacja roku szkolnego

 1. Organizacja roku dotycząca ferii, wakacji, świąt i dni ustawowo wolnych od nauki przebiega analogicznie jak w szkołach publicznych, w oparciu o zarządzenia odpowiednich organów administracji państwowej regulujących pracę w roku szkolnym.

ROZDZIAŁ 11.  Opłaty za naukę - zasady i wysokość opłat

 1. Opłata roczna za naukę podzielona jest na 10 równych rat, płatnych do 10. dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem okresu  wakacji letnich (lipiec i sierpień).
 2. Wysokość rat jest stała bez względu na ilość lekcji lekcji w danym miesiącu wynikającą z dni wolnych związanych
  z    feriami, świętami i dniami ustawowo wolnymi od nauki.                                                   .
 3. Opłaty należy dokonywać  bezpośrednio w siedzibie College’u Muzycznego.
 4. Nieobecność ucznia na zajęciach nie skutkuje zwrotem opłaty za te zajęcia.
 5. Zmniejszenie opłaty, bądź całkowite z niej zwolnienie dotyczyć może jedynie przypadku ciężkiej, zakaźnej lub przewlekłej choroby ucznia, po uprzednim powiadomieniu Szkoły.
 6. Zajęcia, które nie odbyły się z winy Szkoły będą zorganizowane w innym, uzgodnionym z Rodzicem terminie. W przeciwnym wypadku nastąpi zwrot opłaty za te zajęcia.
 7. W przypadku konieczności przeniesienia zajęć na inny dzień tygodnia Szkoła zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie   uczniów i rodziców z tygodniowym wyprzedzeniem.
 8. Brak wpłat za dwa kolejne miesiące powoduje skreślenie z listy uczniów i rozwiązanie umowy.

ROZDZIAŁ 12.  Postanowienia końcowe

 1. Statut Szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej.
 2. Statut jest udostępniany w formie papierowej w siedzibie College’u Muzycznego i w formie elektronicznej na stronie internetowej Szkoły: www.accord.net.pl.
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 4. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Forum Nauczycieli.                                                                                data zatwierdzenia Statutu przez Forum Nauczycieli: 21 sierpnia 2017 roku