• 1

Umowa  zawarta zostaje na czas nieokreślony. Umowa może być wypowiedziana przez obydwie strony  z miesięcznym wyprzedzeniem i wymaga formy pisemnej.

 • 2
 1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia nauki gry na wybranym instrumencie, według autorskiego programu nauczania dostosowanego do indywidualnych uzdolnień, możliwości i preferencji  ucznia.
 2. Szkoła zobowiązuje się do zatrudnienia kompetentnych nauczycieli i dołoży wszelkich starań, aby zajęcia odbywały się zgodnie z wysokimi standardami edukacyjnymi.
 3. Organizacja roku przebiega analogicznie jak w szkołach publicznych, w oparciu o zarządzenia odpowiednich organów administracji państwowej, regulujących pracę w roku szkolnym. Dotyczy to daty rozpoczęcia i zakończenia zajęć, świąt i innych dni ustawowo wolnych od nauki.
 4. W ferie letnie i ferie zimowe zajęcia mogą być prowadzone  po wyrażeniu zgody i zainteresowania obydwu stron (uczeń/rodzic – nauczyciel).
 5. Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwo promocyjne do następnej klasy.
 6. Absolwenci Szkoły otrzymują Dyplom ukończenia College’u Muzycznego  w Szczecinku.
 • 3
 1. Rodzic zobowiązuje się zapewnić dziecku możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia, instrument do ćwiczenia, właściwe miejsce do ćwiczenia w domu oraz motywować go do systematycznego przygotowywania się  do zajęć.
 2. Zajęcia w Szkole mogą odbywać się  w trybie stacjonarnym, hybrydowym lub zdalnym.
 3. College zapewnia bezpłatny dostęp do sal ćwiczeniowych.
 • 4
 1. Opłaty za naukę należy dokonywać za dany miesiąc z góry przed pierwszą lekcją w danym miesiącu.
 2. Opłaty za naukę należy uiszczać w siedzibie College’u Muzycznego lub, w sytuacjach wyjątkowych,  u nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 3. Zajęcia, które nie odbyły się z winy nauczyciela lub  ucznia , mogą być odrobione w innym, uzgodnionym terminie pod warunkiem zgody obydwóch stron.
 4. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach oraz zgłoszenie nieobecności w dniu zajęć nie uprawnia do zwrotu opłaty za te zajęcia..
 5. Ewentualna nadpłata opłaty za naukę będzie rozliczana w kolejnym miesiącu.
 • 5

   OPŁATY ZA NAUKĘ 

Czas trwania lekcji / ilość lekcji w tygodniu
Koszt jednej lekcji
Jedna lekcja w tygodniu 45 minut 90 zł
Dwie i więcej lekcji 45 minut tygodniowo 80 zł
Dwa instrumenty po 45 minut tygodniowo 80 zł
Rodzeństwo po jednej lekcji 45 minut tygodniowo 80 zł
Jedna lekcja w tygodniu 30 minut 70 zł
Dwie i więcej lekcji 30 minut tygodniowo 60 zł
Dwa instrumenty po 30 minut tygodniowo 60 zł
Rodzeństwo po jednej lekcji 30 minut tygodniowo 60 zł

 1. Szkoła ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w przypadku naruszenia przez ucznia postanowień zawartych                         w Statucie Szkoły lub braku postępów w nauce.
 2. Rodzic ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny. Termin wypowiedzenia umowy nie może być jednak krótszy niż miesiąc i musi być dokonany w formie pisemnej.
 • 7

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu. Umowę sporządzono  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Print Friendly, PDF & Email